הסכם מחזיק כרטיס

הואיל והלקוח ביקש ממקס איט פיננסים בע"מ ו/או מקס איט פיקדונות בע"מ ו-אי. סי. פי. פיננסים בע"מ להנפיק לו, כרטיס כהגדרתו להלן.

והואיל ומוסכם בין הצדדים, כי הוראות הסכם זה יחולו על הכרטיס כהגדרתו להלן.

אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כלהלן:

א. המבוא

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

ב. המבוא "דרישה לתשלום שובר" - העברת שובר ע"י נותן השירות לצורך גבייה מהחברה או בכל אופן אחר עליו יוסכם בין החברה לבין נותן השירות, לרבות העברה באמצעים אלקטרוניים.

"החברה" - מקס איט פיננסים בע"מ ו/או מקס איט פיקדונות בע"מ ו/או מי מטעמן, ו/או אי.סי.פי. פיננסים בע"מ (להלן – (ICP, לפי העניין.

"הכרטיס" - כרטיס המיועד לשימוש הלקוח בישראל ומחוצה לה. הכרטיס הינו כרטיס לתשלום מראש (pre-paid) ולחיוב מיידי. הכרטיס נטען ע"י הלקוח באמצעות חיוב כרטיס חיוב אחר של הלקוח ו/או באמצעי תשלום אחר אשר יאושר ע"י החברה ומשמש למשיכת מזומנים (בכפוף לאישור החברה) ו/או לרכישת מוצרים ו/או נכסים ו/או שירותים ע"י הלקוח, מנותני שירות.

"הלקוח" או "המחזיק" - המחזיק בכרטיס לפי בקשתו.

"השער המקובל בחברה" - השער היציג שלפיו חושבה ע"י החברה המרה ממטבע-חוץ כלשהו למטבע החיוב, הנכון לתאריך קליטת העסקה במערכות החברה.

"חוק שירותי תשלום" או "החוק" - חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 לרבות התקנות שהותקנו מכוחו וכפי שישונו מעת לעת, או כל חוק אחר שיבוא במקומו.

"יום עסקים" - יום שבו פועלים עיקר עסקי החברה ואשר לגביו נוהגים תאגידים בנקאיים לקיים סליקה של ממסרים בנקאיים.

"נותן שירות" - בית-עסק, בנק או כל גורם אחר, בישראל או מחוצה לה, המספק למחזיק בכרטיס מצרכים, שירותים, או כספים, ואשר מכבד את הכרטיס.

"סכום השובר" - הסכום הנקוב בשובר כסכום העסקה, בין שהוא במטבע ישראלי או במטבע חוץ. אם סכום השובר נקוב במטבע חוץ, יומר סכום זה למטבע ישראלי לפי השער המקובל בחברה כהגדרתו לעיל.

"שובר" - מסמך או כל אמצעי אחר לרישום נתונים (לרבות אלקטרוני,) עליו נרשם מספר הכרטיס, אשר הוצא ע"י נותן שירות כראייה לאספקת מצרך, שירות או כספים, לידי מחזיק הכרטיס.

"שימוש לרעה" - שימוש לרעה בכרטיס כהגדרתו בחוק שירותי תשלום ובהסכם זה.

ג. כללי

 1. הכרטיס הוא רכוש החברה, מיועד לשימושו הבלעדי של המחזיק, רק הוא רשאי להחזיק בו ולעשות בו שימוש, הוא מתחייב לשמור עליו כדי למנוע שימוש בו ע"י אחר/ים, ואין הוא רשאי למסרו לאחר בכל תנאי שהוא, למעט מסירה למשמרת בנסיבות סבירות (למען הסר ספק, מסירה בצירוף המספר הסודי למשיכת מזומנים כהגדרתו להלן, אינה נחשבת מסירה בנסיבות סבירות).
  ככל שהכרטיס שהונפק, הונפק לצורך שימושו של המחזיק במסגרת העסקתו בארגון או מקום העבודה שלו, המחזיק מצהיר ומתחייב שיעשה שימוש בכרטיס אך ורק בהתאם להוראות הארגון או מקום העבודה כאמור.
 2. המחזיק יחתום על-גב הכרטיס מיד עם קבלתו, אם אין בכרטיס חתימה סרוקה.
 3. המחזיק יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב, בכל עת, על סיום ההתקשרות בהתאם לתנאי הסכם זה. אולם סיום ההתקשרות יכנס לתוקפו רק עם החזרת הכרטיס, באופן המפורט בסעיף 6 להלן.
 4. הכרטיס יהיה בתוקף עד למועד הנקוב בו כמועד שבו פג תוקפו. מבקש מחזיק הכרטיס, כי בסמוך למועד שבו יפוג תוקפו של הכרטיס, החברה תמסור למחזיק הכרטיס כרטיס חדש לתקופה שתקבע ע"י החברה. עם קבלת הכרטיס החדש יחזיר המחזיק לחברה את הכרטיס שפג תוקפו, או באמצעות הכרטיס או להודיע למחזיק על ביטול הזכאות לשימוש בכרטיס. הביטול ייכנס לתוקפו עם מסירת הודעה כאמור. בכל מקרה, רשאית החברה. לסרב, בלי צורך בהנמקה כלשהי למסור כל כרטיס חדש או אחר. במקרה בו צבורים כספים בכרטיס, יחולו הוראות סעיף 9 להלן לעניין זיכוי המחזיק בסכום הצבור.
 5. המחזיק מתחייב להחזיר את הכרטיס לחברה באופן מיידי במקרה שבוטלה זכאותו של המחזיק לשימוש בכרטיס.
 6. החזרת הכרטיס, בהסכם זה, משמעה מסירתו בפועל לחברה או גזירת הכרטיס בחלק הפס המגנטי שבו ושליחתו לחברה בדואר רשום.
 7. החברה לא תחזיר למחזיק ו/או למזמין טפסים ו/או מסמכים שיועברו אליה על-ידם.

ד. טעינת הכרטיס ופריקתו

 1. הכרטיס ייטען בסכומים ע"י ICP לבקשת המחזיק באופן ובסכומים כפי שהחברה תאפשר מעת לעת. החיובים יבוצעו באמצעות כרטיס חיוב אחר של המחזיק או בדרך אחרת כפי שתאושר ע"י החברה מעת לעת. הסכומים האמורים לא יעלו על הסכומים שייקבעו ע"י החברה מעת לעת.
  מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 25 להלן, כל טעינת כרטיס תחויב בעמלה בסכום הקבוע בלוח העמלות וכפי שישונה ע"י החברה מעת לעת. באפשרות המחזיק להתעדכן בסכום הטעון בכרטיס בכל עת בטלפון: .03-6178599
 2. פריקת הכרטיס, חלקית או מלאה, תבוצע ע"י הוראה של המחזיק או החברה (לפי העניין) בדרך שתאפשר החברה מעת לעת. ICP תזכה את המחזיק בסכום הצבור באותו מועד בניכוי התחייבויות ו/או עמלות והכול בהתאם לנוהלי החברה באותו מועד.

ה. השימוש בכרטיס לרכישות מאת נותן שירות

 1. המחזיק מתחייב בזה שלא להשתמש בכרטיס לרכישות בסכומי כסף שערכם המצטבר עולה על יתרת הסכום הצבורה בכרטיס במועד ביצוע הרכישה. בכל מקרה לא יבצע המחזיק רכישות שערכן המצטבר עולה על הסכום שקבעה החברה מעת לעת כסכום הרכישות המקסימלי. המחזיק מצהיר שידוע לו שמסכום הרכישה המקסימלי המותר יקוזזו עסקות שאישורן נתבקש על-ידי נותן שירות ושעדיין לא נתבצעו. הכרטיס יחויב בגין רכישות כאמור מיד עם ביצוען או בסמוך לכך, לפי שיקול דעת החברה.
  מובהר כי ICP תהיה רשאית לשמור יתרה מספקת בכל כרטיס לצורך תשלום המגיע לה, ולא לאפשר ביצוע פעולות באמצעות הכרטיס בשל כך בגין סכומים אלו.
 2. ברכישה מעל לסכום הטעון בכרטיס רשאית החברה לסרב לאשר את ביצוע העסקה.
 3. המחזיק רשאי לבצע בכרטיס עסקות רגילות בלבד. לא תאושר עסקת תשלומים או קרדיט או הוראות קבע ולא יסופקו למחזיק מוצרי אשראי כלשהם. היה והמחזיק יבצע, על-אף האמור לעיל, עסקה שאינה עסקה רגילה, החברה תפעל ביחס לעסקה זו כעסקה רגילה.
 4. החברה לא תישא באחריות במקרה בו יסרב נותן שירות לכבד את הכרטיס או יתנה את כיבודו בתנאים כלשהם. בכל מקרה החברה לא תהיה אחראית למצרכים ושירותים או כספים אשר נרכשו ע"י המחזיק מנותן שירות כלשהו. לא תחול על החברה כל חובה לנקוט צעדים כנגד נותן שירות בעקבות טענות או תביעות של המחזיק כלפיו, וגם אם החברה תבדוק טענות אלה, הבדיקה תעשה במסגרת שירות ללקוחות בלא חובה לעשות כן, ולא תקום מכוח עשייה זו כל חבות או אחריות החלות על החברה. אולם, אם בעקבות עסקה בין נותן השירות לבין המחזיק יעביר נותן השירות לחברה כספים כלשהם לזכות המחזיק, ייזקף הסכום הנ"ל, בניכוי ההוצאות, לזכות הכרטיס.
 5. עם ביצוע עסקה אצל נותן שירות, יבדוק המחזיק את הפרטים המופיעים בשובר ויאשר את נכונות פרטיו. חתימת המחזיק על השובר תהווה ראייה לכאורה לנכונות פרטי השובר, לרבות הסכום הנקוב בו. ידוע למחזיק כי כרטיס המצויד בשבב (CHIP - צ'יפ, להלן "כרטיס חכם"), מחייב הקשת המספר הסודי בעת ביצוע עסקה לרכישת נכס מנותן שירות, כאשר אצל נותן השירות נמצאת נקודת מכירה אלקטרונית המיועדת לכרטיסים חכמים. אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות מחזיק הכרטיס לשמירת המספר הסודי, וידוע למחזיק כי הקשת המספר הסודי באה במקום חתימתו על השובר, וכי עסקה שבוצעה כאמור לא תיחשב כ"עסקה במסמך חסר" כמובנה בחוק.
 6. המחזיק מאשר, כי ידוע לו כי כאשר החברה מאשרת שובר בסכום כלשהו, מזוכה נותן השירות, בסכום השובר אם באופן מיידי ואם במועד אחר.

ו. השימוש בכרטיס למשיכת מזומנים

 1. (א) המחזיק מצהיר, כי ידוע לו שהחברה רשאית להתיר הכרטיס ישמש גם ככרטיס למשיכת כספים מן המכשירים האוטומטיים שהותקנו בבנקים ובמקומות אחרים או למשיכת כספים בחו"ל. (ב) משיכת כספים ממכשיר אוטומטי תיעשה על-פי ההוראות המופיעות על-גבי המכשירים או לצדם או על המסך של המכשירים.

ז. משיכת מזומנים וקבלת מידע

 1. ככל שהחברה תאפשר זאת, המחזיק מתחייב בזה שלא למשוך באמצעות מכשירי הבנק הממוכנים סכומי כסף שערכם המצטבר עולה על יתרת הסכום הצבורה בכרטיס במועד המשיכה. בכל מקרה לא ימשוך המחזיק סכומי כסף, שערכם המצטבר עולה על הסכום שקבעה החברה מעת לעת כסכום המשיכות המקסימלי. הכרטיס יחויב בגין כספים שנמשכו באמצעותו מיד עם משיכתם או בסמוך לכך, לפי שיקול דעת החברה.
 2. בכפוף לאמור בסעיף 25 להלן, כל עוד לא הוחזר הכרטיס, המחזיק מתחייב לשלם והחברה תהיה רשאית לחייב את הכרטיס בסכומי המשיכות, אף אם נעשו ע"י מי שאינו מורשה לכך, ואף אם חרגו מהסכומים אותם מורשה המחזיק למשוך.

ח. ביטול הכרטיס

 1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 4 לעיל, בכל אחד מהמקרים שלהלן תהיה החברה רשאית לבטל או להשעות או להגביל לאלתר את זכות המחזיק להשתמש בכרטיס, או לעשות כן לגבי כרטיסים אחרים של המחזיק, וכן להעביר חיובים מהכרטיס לכרטיס אחר של המחזיק אשר הונפק ע"י החברה:
  (א) המחזיק הפר התחייבות כלשהי בה התחייב כלפי החברה.
  (ב) לדעת החברה קיים חשש סביר שהמחזיק לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפיה.
  (ג) המחזיק נפטר, הוכרז כפסול דין או כפושט רגל, נאסר, נעצר או עזב את הארץ.
  (ד)קיים חשש ממשי לשימוש לרעה, לרבות הונאה, הקשור לכרטיס ו/או גניבתו ו/או שימוש בכרטיס מעבר ליתרה והמחזיק אינו ניתן להשגה באופן סביר.
  (ה) הצהרות המחזיק בבקשה לקבלת כרטיס נתבררו כלא נכונות ו/או לא מדויקות.
  (ו) אחת מהעילות שלעיל בגין כל כרטיס אחר בו המחזיק מחזיק. המחזיק מתחייב לא לעשות שימוש בכרטיס מבוטל ו/או חסום ו/או מושעה ו/או שאינו תקף מכל סיבה שהיא, ואם יתקבלו אצל החברה חיובים בגין הכרטיס לאחר ביטולו ו/או חסימתו ו/או השעייתו מכל סיבה שהיא.
 2. החברה תשלח למחזיק הודעה על ביטול הכרטיס או השעיית זכותו של המחזיק להשתמש בכרטיס מיד עם הביטול או תחילת ההשעיה.
 3. בוטל הכרטיס מכל סיבה שהיא ונותרה בו יתרה, פריקתו תתבצע כאמור בסעיף 9 לעיל.

ט. אחריות במקרה של אבדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס

 1. בכפוף לאמור להלן ולהוראות חוק שירותי תשלום, המחזיק מתחייב לשלם והחברה תהיה רשאית לחייב את הכרטיס בסכומי כל הפעולות שבוצעו באמצעות הכרטיס לפני מועד הודעת הלקוח על אבדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיס, כל זאת אף אם השימוש בכרטיס נעשה ע"י מי שלא היה מורשה לכך, ואף אם נעשה תוך חריגה מהתחייבויות המחזיק על-פי הסכם זה.
 2. המחזיק מאשר, כי ידוע לו שאבדן הכרטיס עלול לגרום לנזק, וכי נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס אינו מוגבל לסכום משיכה או רכישה אחת בלבד, אלא לסכום הנובע ממספר רב של משיכות או רכישות. המחזיק מתחייב לדווח מיידית לחברה על גניבת הכרטיס או אובדנו וכן על כל מקרה של שימוש בכרטיס לרעה. המחזיק מתחייב לנקוט צעדים סבירים למציאת הכרטיס והחזרתו לחברה, לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש על-ידיה בחקירתה את נסיבות האבדן, הגניבה או השימוש לרעה בכרטיס, לרבות הגשת תלונה במשטרה ככל שיידרש, ולחתום על הצהרה בכתב לפי הנחיות החברה. בהודעתו ו/או בהצהרתו ימסור המחזיק פרטים אודות המקום והמועד המשוערים בהם נגנב או אבד הכרטיס, או נעשה בו שימוש לאחרונה, זהות החשודים על-ידיו במעשה, וכן תיאור של חפצים אחרים שנגנבו או שאבדו העשויים לסייע בהחזרת הכרטיס. המחזיק גם מתחייב שלא להשתמש בכרטיס ו/או במספרו לאחר שנמסרה לחברה הודעה על הגניבה או האבדן ולהחזירו מיידית לחברה אם יימצא ע"י המחזיק לאחר הודעת הגניבה או האבדן.
 3. האחריות לנזק שייגרם כתוצאה משימוש לרעה בכרטיס תוגבל בהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו מעת לעת, ובתנאי שהמחזיק פעל בהתאם להוראות הדין.

י. עמלות, מסים והוצאות

 1. המחזיק מתחייב לשלם והחברה תהיהרשאית, מעת לעת, לחייב את הכרטיס:
  (א) בעמלות שתקבענה ע"י החברה, מעת לעת, וכפי שיעורן מעת לעת, בקשר לכרטיס בשמשו לרכישות מאת נותן שירות, משיכות מזומן ובגין שירותים למחזיק.
  (ב) בכל מס, היטל או תשלום חובה אחר מכל סוג שיחול בעקבות השימוש בכרטיס.
  (ג) בהוצאות מיוחדות סבירות שייגרמו לחברה בעקבות השימוש בכרטיס.
  (ד) בעמלה, על-פי לוח העמלות הנהוג בחברה באותה עת, בגין כל ההוצאות שתיגרמנה לחברה בעקבות ביטול או השעיית זכותו של המחזיק לשימוש בכרטיס.
  (ה) בהוצאות גביה שנגרמו לחברה עקב פיגור או אי-כיבוד של התחייבויות המחזיק ו/או המזמין כלפי החברה, לרבות דמי טיפול, הוצאות חקירות, מסירות, הוצאות לשם החרמת הכרטיס והוצאות ואגרות בית-משפט והוצל"פ.
  (ו) בהוצאות משפטיות סבירות.

יא. הודעות ורישומי החברה

 1. כל הודעה למחזיק ו/או למזמין הנובעת מהסכם זה, תינתן ע"י החברה באמצעות הודעה למחזיק בכל דרך שתראה לחברה, לרבות פרסום בעיתון יומי או באמצעות שליחת הודעה. האמור לעיל יהיה בכפוף לנהלי בנק ישראל הרלבנטיים ולהוראות כל דין רלבנטי אחר.
 2. מען המחזיק, לרבות כתובות הדואר האלקטרוני שלו, יהיה המען להמצאת דברי דואר שמסר המחזיק לחברה. המחזיק מתחייב להודיע לחברה בכתב על כל שינוי במענו. כל הודעה שנשלחה למחזיק לפי המען האמור תיחשב כאילו הגיעה למחזיק תוך 2 ימי עסקים מיום שליחתה ואם תשלח בדואר אלקטרוני, במועד שליחתה. המחזיק רשאי להודיע על שינוי כתובתו.

יב. פטור מאחריות בנסיבות מיוחדות

 1. המחזיק פוטר בזה את החברה מכל אחריות בגין נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממחסור במזומנים או תקלה במכשירי הבנקים הממוכנים, במחשבי הבנקים או של ICP על ציודם ההיקפי, או באמצעי תקשורת כלשהם, או כתוצאה מהעדרם של מכשירים כאמור. כמו כן המחזיק פוטר בזה את החברה מכל אחריות, במקרה של ביטול הכרטיס ע"י החברה, כתוצאה מנסיבות שאין לחברה עליהן שליטה או במקרה שהחברה לא נתנה, הגבילה או ביטלה אישור לעסקות ופעולות באמצעות הכרטיס, בהתאם לאמור בהסכם זה. המחזיק מצהיר כי ידוע לו שכל עסקה אשר תבוצע באמצעות הכרטיס ניתנת לביצוע רק לאחר אישור של החברה לנותן השירות, בין באמצעים מקוונים ובין בדרך אחרת. ידוע למחזיק, כי כדי לתת שירותים למחזיק הנמצא בחו"ל או כדי לאפשר ביצוע עסקות עם נותני שירות בחו"ל, צריכה החברה להיעזר במרכזי שירותים בחו"ל. החברה לא תהיה אחראית לכל טעות או מחדל או תקלה של מרכז כזה. הפטור האמור יחול רק למקרים שאינם בשליטת החברה, והחברה עשתה מאמץ סביר למנוע אותם. על-אף האמור לעיל, מוסכם כי החברה לא תהיה פטורה אם יוכיח המחזיק כי הנזק, ההפסד או ההוצאה האמורים הם תוצאה של רשלנות החברה. כמו כן מוסכם כי בכל מקרה שתוטל על החברה אחריות מכל סיבה שהיא לנזק, הפסד, הוצאה או תשלום, לרבות כאמור לעיל, תוגבל אחריותה של החברה אך ורק בגין נזק ישיר שנגרם כאמור.

יג. ויתור על סודיות והגנת הפרטיות

 1. המחזיק מסכים ומאשר, כי החברה תהיה רשאית, בכל עת, למסור ל-ICP, ו-ICP תהיה רשאית, בכל עת, למסור לחברה, לפי בקשתה, כל מידע בנוגע לכרטיס ו/או למחזיק לצורך תפעולו, מתן שירות בקשר אליו וכיו"ב.
  בנוסף, ככל שהכרטיס שהונפק, הונפק לצורך שימושו של המחזיק במסגרת העסקתו בארגון או מקום העבודה שלו, המחזיק מצהיר ומסכים שמידע אודות השימוש בכרטיס יועבר על-ידי מקס איט פיננסים בע"מ ו/או אי.סי.פי פיננסים בע"מ לארגון או מקום העבודה של המחזיק, והמחזיק מוותר על חובת סודיות שמקס איט פיננסים בע"מ ו/או אי.סי.פי פיננסים בע"מ חבות כלפיו בקשר עם כך, אם חבות.
 2. המחזיק מסכים ומאשר בזה כי לצרכי גביה החברה תהיה רשאית בכל עת למסור לכל גוף פרטים אודותיו וכל גוף יהיה רשאי למסור לחברה, לפי בקשתה, כל מידע רלוונטי לצרכי גביה.
 3. המחזיק מאשר ומסמיך בזה את החברה לפנות לכל גוף המחזיק אודותיו מידע כלשהו לשם קבלת מידע אודות כל כרטיס שהונפק לו בעבר או כל פרט אחר שלדעת החברה הוא רלוונטי לקבלת החלטה לגבי הנפקת הכרטיס והתנאים בהם יונפק, ומאשר לכל גוף כזה למסור את המידע לחברה. כמו-כן, מסמיך המחזיק את החברה למסור מידע אודותיו לכל גוף אשר המחזיק יאשר לו קבלת מידע כאמור.
 4. המחזיק מאשר כי ידוע לו שהמידע שנמסר על-ידיו לחברה דרוש לה לצורך קבלת החלטות בדבר הוצאת הכרטיס, חידושו וביטולו. המחזיק מצהיר כי הוא מוסר את המידע מרצונו ולא חלה עליו חובה חוקית למוסרו. כמו כן המחזיק מאשר כי ידוע לו שהמידע שנמסר לחברה יוחזק, כולו או חלקו, במאגרי מידע, ממוכנים או אחרים, אצל החברה או אצל גופים אחרים העוסקים בצד הטכני הכרוך בשימוש בכרטיס, בפעילויות סליקה, גביה או בכל פעילות אחרת הנדרשת להענקת השירות לו מחויבת החברה על-פי הסכם זה ולרבות אצל .ICP
 5. המחזיק מאשר, כי ידוע לו שהמידע שנמסר על-ידיו לחברה ומידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס יועבר במידת הצורך, למטרות מימוש הסכם זה, לחברות כרטיסי אשראי אחרות אם הדבר יהיה נחוץ למטרות הסכם זה.
 6. בכפוף להסכמתו בבקשה, המחזיק מאשר ומסכים, כי המידע שנמסר על-ידיו לחברה ומידע אודות הפעולות שנעשו באמצעות הכרטיס ישמש כדי להציע לו מצרכים או שירותים שונים שעשוי להיות לו עניין בהם, מעת לעת, ומאשר לחברה לעשות במידע שימוש לצורכי שיווק ודיוור ישיר, בכפוף לזכויותיו לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - .1981 כמו כן, החברה תהיה רשאית לשלוח למחזיק הודעות SMS על פעולות שבוצעו בכרטיס, ואשר יש חשד לגביהן כי בוצעו ללא הרשאה או הודעות על סירוב לאישור עסקה.

יד. תביעות כנגד החברה

 1. המחזיק ישפה ויפצה את החברה על כל הפסד, נזק או הוצאה סבירים (ובכלל זה שכר טרחת עו"ד), שייגרמו לחברה כתוצאה מכל תביעה, הליך או דרישה, הנובעים מסכסוך המהווה כולו סכסוך בין המחזיק לצד שלישי בארץ או בחו"ל. כמו-כן, במקרה של תביעה, הליך או דרישה, כאמור, תהיה החברה זכאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון.

טו. המספר הסודי

 1. המחזיק מתחייב לא לרשום את המספר הסודי למשיכת מזומנים - באופן גלוי או מוצפן - על הכרטיס או על מסמך או חפץ כלשהו שיוחזק יחד או בקרבת הכרטיס ולא לגלות לאחר/ים את המספר הסודי למשיכת מזומנים. כן מתחייב המחזיק שלא להחזיק את המספר הסודי למשיכת מזומנים - באופן גלוי או מוצפן - באותו מקום בו מוחזק הכרטיס.

טז. עיכבון וקיזוז

 1. לחברה תהייה זכות עיכבון על כל נכס שבידי החברה וכן זכות קיזוז לגבי כל סכום המגיע למחזיק מהחברה וזאת כנגד כל סכום המגיע למחזיק מהחברה.

יז. תחולת ההסכם ומגבלות שימוש

 1. החברה תהיה רשאית, בכל עת, להגביל את הכרטיס באופנים שונים, לרבות הגבלת הכרטיס: (א) בסכומי טעינה; (ב) בסכומי עסקות ו/או רכישות; (ג) בסכומי משיכת מזומנים; (ד) כך שלא ניתן יהיה לשימוש אצל נותני שירותים מסוימים ו/או לשירותים מסוימים.
 2. סעיפים 34 ,32 ,31 ,30 ,29 ,28 ,27 ,24 ,23, 35, 36, 37, 38, 43 ו-44 לעיל ולהלן, יחולו גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה מכל סיבה שהיא.

יח. שינוי תנאי ההסכם

 1. המחזיק מצהיר, כי ידוע לו שהחברה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות, מעת לעת, את תנאי ההסכם.
  כל שינוי ייכנס לתוקף מיד בתום 14 ימים מיום שתינתן על-כך הודעה למחזיק. שינוי תנאי ההסכם יהיה בכפוף לכל דין רלוונטי.

יט. כותרות

 1. כותרות סעיפי הסכם זה ניתנו לשם הנוחות בלבד, ואין להיעזר בהן בפירוש תנאי ההסכם.

כ. סמכות שיפוט

 1. סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל העניינים הנוגעים להסכם זה תהיה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו.

כא. רישומי החברה

 1. רישומי החברה בכל הנוגע לחובות והתחייבויות המחזיק לפי הסכם זה ייחשבו כראייה לכאורה בקשר לחובותיו כלפי החברה.
 2. המחזיק מצהיר בזאת, כי ידוע להם ששיחות טלפון בחברה עשויות להיות מוקלטות וכי השיחות המוקלטות עשויות לשמש את החברה לצורכי הדרכה ושיפור השירות, או לצורך אימות נכונות המידע שנמסר, או כראייה בכל סכסוך, או הליך משפטי, בין החברה לבין המחזיק ו/או צד שלישי כלשהו. הקלטת השיחה או רישומה תהווה ראייה לעצם קיומה של השיחה ולתכנה. החברה תפעל לעניין רישום שיחות טלפוניות על-פי הנחיות בנק ישראל, כפי שתהיינה מעת לעת. לעניין סעיף זה, "שיחה או הודעה טלפונית" - לרבות הודעה או העברת מסרק באמצעות האינטרנט או הדואר האלקטרוני.

טופס בקשה וגילוי נאות – הנפקת כרטיס נטען

אני מבקש בזה ממקס איט פיננסים בע"מ ו/או מקס איט פיקדונות בע"מ (להלן, ביחד "מקס איט פיננסים בע"מ") להנפיק לי כרטיס/ים בשיתוף אי. סי. פי. פיננסים בע"מ (להלן – ICP, ולהלן ביחד "החברה"), בהתאם לפרטים שמסרתי לכם, ובכפוף לתנאי הסכם הכרטיס המצורף. ידוע לי כי הנפקת הכרטיס/ים נתונה לשיקול דעתכם הבלעדי ואתם רשאים בלא צורך בהנמקה כלשהי לסרב להנפיק לי כרטיס/ים. אני מצהיר ומאשר כי כל הפרטים שמסרתי הם נכונים ומלאים וידוע לי שתהיו רשאים לבטל את הכרטיס אם יתברר אחרת.

שימוש במידע

אני מאשר ומסמיך בזה אתכם (בעצמכם או באמצעות מי מטעמכם) לפנות לבנקים, לחברות אשראי, לחברות נתוני אשראי ולגופים אחרים (לרבות מרשם האוכלוסין), לקבלת מידע אשר יכלול מידע לגבי כל כרטיס שהונפק לי בעבר וכן אודות חשבונות המתנהלים ו/או שהתנהלו על שמי בעבר וכל מידע אחר שהגיע או יגיע לידי גופים כנ"ל שיש בו כדי להשפיע על ההחלטה אם להנפיק לי כרטיס ובאילו תנאים. אישור והסכמה אלו מופנים לכל גוף כנ"ל ומהווים ויתור על כלחובת סודיות שגופים כנ"ל חבים בה כלפיי, אם חבים. כל הנתונים שנמסרו לכם ו/או במידע המתקבל עם ועקב השימוש בכרטיס (להלן "המידע") נמסרים מרצוני ובהסכמתי בלי שחלה עליי חובה חוקית למסרם ואני מסכים שהם יוחזקו במאגרי מידע לרבות מאגרי מידע ממוכנים אצלכם ו/או אצל גופים מטעמכם, כן ידוע לי שהמידע יישמר גם במאגר מידע בבעלות ICP ו/או כל מאגר אחר בבעלות מקס איט פיננסים בע"מ ו/או .ICP המידע ישמש לצורך קבלת החלטות בדבר הנפקת כרטיס ו/או חידושו ו/או מתן שירותים הקשורים אליו ומתן שירותים בנקאיים ואחרים. אני מתיר/ה במפורש למקס איט פיננסים בע"מ ו/או ל-ICP להעביר ביניהם את המידע האמור. כל הנתונים שיימסרו על-ידי יישמרו בסודיות מוחלטת בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א.1981- בכפוף לחתימתי בגוף הבקשה, אני מסכים ומאשר לחברה להשתמש במידע במטרה לשלוח לי חומר שיווקי ו/או פרסומי אלי לרבות בדרך של דיוור ישיר, וכן באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, ולרבות לאחר פילוח ואפיון של הרגלי הצריכה שלי והשימוש בכרטיס ו/או לצורך ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה של החברה ו/או בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בכרטיס. ידוע לי כי אם לא אהיה מעוניין בקבלת הודעות או פרסומים כאמור, מאת החברה (באחד או יותר מהאמצעים הנזכרים לעיל), אהיה רשאי להודיע לחברה בכל עת, בכל אחת מן הדרכים המפורטות להלן:

כדי שלא לקבל הודעות ופרסומים ממקס איט פיננסים בע"מ:

בכתב - מקס איט פיננסים בע"מ, רחוב בן גוריון 11 בני ברק, 51260 .03-6178888 - בטלפון

כדי שלא לקבל הודעות ופרסומים מ-ICP:

בכתב – אי. סי. פי. פיננסים בע"מ, רחוב מצדה ,9 בני ברק, 5120109
03-6743344 –בטלפון
בדוא"ל [email protected]
ידוע לי כי הסכמתי הנ"ל באה במקום ומחליפה כל הודעה קודמת שלי לחברה בעניין זה, לרבות סירובים קודמים שלי לקבלת חומרים שיווקיים ופרסומיים.

ככל שהכרטיס שהונפק לי, הונפק לצורך שימושי במסגרת העסקתי בארגון או מקום העבודה שלי, אני מצהיר ומתחייב שאעשה שימוש בכרטיס זה אך ורק בהתאם להוראות הארגון או מקום העבודה שלי. כן אני מצהיר ומסכים שמידע אודות השימוש בכרטיס יועבר על-ידי מקס איט פיננסים בע"מ ו/או אי.סי.פי פיננסים בע"מ לארגון או מקום העבודה שלי, ואני מוותר על חובת סודיות ש מקס איט פיננסים בע"מ ו/או אי.סי.פי פיננסים בע"מ חבות כלפיי בקשר עם כך, אם חבות.

פירוט עסקאות ובירור יתרה

ידוע לי כי באפשרותי להתעדכן בסכום הטעון בכרטיס בכל עת בטלפון: 03-6743344 או .03-6178599
בנוסף, באפשרותי להתעדכן בסכום הטעון בכרטיס ובפעולות שבוצעו בכרטיס בכל עת באמצעות האתר, האפליקציה והמענה הטלפוני של ICP (בשעות פעילות המוקד), כמפורט להלן: www.upaycard.co.il
ובטלפון – 03-6743344

שימוש בכרטיס, טעינה, פריקה וביטול הכרטיס

ידוע לי שאני רשאי לבצע בכרטיס עסקות רגילות בלבד שסכומם המצטבר היומי של העסקאות לא יעלה על 8000 ₪ בכרטיס שקלי, 2440$ בכרטיס דולרי ו 2000€ בכרטיס אירו. לא תאושר עסקת תשלומים או קרדיט או הוראות קבע ולא יסופקו לי מוצרי אשראי כלשהם. היה ואבצע, על-אף האמור לעיל, עסקה שאינה עסקה רגילה, החברה תפעלביחס לעסקה זו כעסקה רגילה. באפשרותי לבצע טעינה או פריקה של הכרטיס )או לבקש לבטלו( בכל עת בפנייה לICP- בדרכים המפורטות להלן. ידוע לי כי אם לא אעשה כל שימוש בכרטיס בתוך 30 ימים מיום קבלתו, אהיה רשאי לבטלו בלא כל עמלה.

עמלות בכרטיס

פירוט העמלות והתעריפים מופיעים בתעריפון העמלות למחזיקי כרטיס שנמסר לך בעת החתימה על הסכם ההצטרפות. בנוסף, התעריפון מופיע באתר האינטרנט של מקס איט פיננסים בע"מ: www.max.co.il ובאתר: www.upaycard.co.il

כרטיס חכם והקוד הסודי

כרטיס חכם הינו כרטיס חיוב בעל שבב אלקטרוני ‏‏(CHIP) על גבי הכרטיס. בעת השימוש בכרטיס, במשיכת מזומן (ככל שהחברה תתיר זאת) ובביצוע עסקאות בחו"ל, יש להקליד את הקוד הסודי של הכרטיס, על מנת לאפשר שימוש בטוח יותר בכרטיס.

ניתן לשחזר את הקוד הסודי בכל עת במענה הקולי באתר החברה www.upaycard.co.il או בכספומטים של בנק לאומי.

 • אין למסור את הקוד הסודי בשום תנאי ולאף גורם.
 • אין לשמור או לרשום את הקוד הסודי על גבי הכרטיס או במסמכים המוחזקים בסמוך לכרטיס באופן גלוי או מוצפן, יש לזכור את המספר בעל פה.
 • אין לציין את הקוד הסודי על גבי הכרטיס.
 • אין לשמור את הקוד הסודי בטלפון הנייד במכשיר אלקטרוני, או במכשירים דומים.

אובדן/גניבת כרטיס

בעת אובדן/גניבת כרטיס, חובה לדווח מידית לחברה. ניתן ליצור קשר עם ICP בטלפון 03-6743344, או לעדכן במיידי באתר החברה וזאת כדי למנוע שימוש לרעה בכרטיס.

 • הכרטיס הינו אישי ולשימוש בעל הכרטיס בלבד. אין למסור את הכרטיס או פרטי הכרטיס לשימושו של כל אדם אחר מלבד מחזיק הכרטיס עצמו (גם לא לבני משפחה). כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש של אדם אחר שנמסרו לו הכרטיס או פרטי הכרטיס, יהיה באחריות הלקוח בעל הכרטיס.
 • השימוש בכרטיס הינו בכפוף להסכם שחתמת עליו, להוראות החוק ולשינויים שיחולו בהסכם ובחוק.
 • כל ההנחיות, התעריפים והתשלומים המופיעים בבקשה זו נתונים לשינויים ולהוראות כפי שיחולו מעת לעת.
 • יש לשמור על הכרטיס במקום בטוח, אין להשאיר את הכרטיס ללא השגחה, בתיק או במקומות ציבוריים. נא הקפידו כי בעת שהותכם במקומות הומי אדם (כגון: חוף ים, תחנות רכבת תחתית בחו"ל, מופעים), הכרטיס/הארנק יוחזקו בצמוד לגופכם. כרטיס שנמצא לאחר הודעה על גניבתו, אובדנו, או ביטולו אסור בשימוש, ויש לגזור אותו ולהחזירו באופן אישי, או בדואר רשום לרחוב מצדה ,9 בני ברק, 5120109.

חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 – דגשים

עם קבלת כרטיס, ברצוננו להביא לידיעתך את עיקרי חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 ותקנותיו. נבקשך לקרוא הסבר זה בעיון רב. יצוין שככל שהדבר נוגע לחוק שירותי תשלום, המתואר להלן, הנ"ל מהווה תמצית בלבד ואין באמור בו כדי להחליף או לפגוע באמור בחוק עצמו.

א. אחריות במקרה של גניבה, או אובדן, או שימוש לרעה בכרטיס

על מנת למנוע ממך ומהחברה נזק, הנך נדרש/ת להודיע על אובדן, גניבה או שימוש לרעה בכרטיסך בהקדם האפשרי. יצוין שככל שתודיע/י מוקדם יותר, אפשר ותפחית/י את מידת האחריות שלך.

א. בכל מקרה כאמור לעיל, האחריות שלך תוגבל כמפורט להלן:
1. סכום העסקאות או המשיכות שבוצעו בפועל או סכום קבוע של 75 ₪ בתוספת 30 ₪ לכל יום שעובד בין המועד שבו נודע לך או למחזיק/ת הכרטיס מטעמך על גניבת הכרטיס או אובדנו עד מועד מסירת ההודעה, הנמוך מבניהם. על אף האמור לעיל, אם הודעתך נמסרה תוך 30 יום מיום שנעשה לראשונה שימוש לרעה בכרטיסך, לא תהיה/י אחראי/ת לסכום העולה על 450 ₪.

2. בנוסף, אחריותך תוגבל, לעניין סכום הכסף הצבור בכרטיס עד לטעינתו הראשונה בידי מי שאינו זכאי לכך, עד לסכום של 400 ₪ הטעונים בכרטיס (אם טעונים.)

ב. הסכומים הנ"ל ניתנים לשינוי על פי צו של שר המשפטים שיתפרסם ברשומות. בשום מקרה לא תהיה/י אחראי/ת לנזק שייגרם לאחר שנמסרה הודעתך על הגניבה או האובדן. הגבלת האחריות האמורה לעיל לא תחול במקרים הבאים:

1. אם תמסור/י את כרטיסך לאחר, למעט מסירה בנסיבות סבירות למטרת שמירה בלבד. כאן המקום להדגיש, כי אחזקת או מסירת הכרטיס או מספרו בניגוד להוראות שיינתנו לך מראש תיחשב כמסירת הכרטיס בנסיבות שאינן סבירות.

2. אם השימוש בכרטיסך נעשה בידיעתך.

3. אם פעלת בכוונת מרמה.

בכל אחד מהמקרים המפורטים לעיל תהיה החברה רשאית להגדיל את סך העסקאות בגין כל עסקה או משיכה שנעשו באמצעות הכרטיס (גם אם נעשו על ידי מי שאינו מורשה לכך, וגם אם המשיכות עלו על הסכומים שהנך רשאי/ת למשוך באמצעות המכשירים, אם בכלל,) בין אם נעשו לפני קבלת ההודעה ובין לאחריה.

ב. סיוע בהחזרת הכרטיס במקרה של אובדן או גניבה

הנך מתבקש/ת למסור בכתב את כל הפרטים הידועים לך למיטב ידיעתך על נסיבות האירוע של אובדן או גניבת הכרטיס, לרבות מקום משוער,מועד ושעה משוערים, שבו נגנב/אבד הכרטיס, מתי והיכן נעשה לאחרונה שימוש בכרטיס וכן תיאור של חפצים אחרים שנגנבו או אובדן העשויים לסייע בהחזרת הכרטיס. כמו-כן, הנך עשוי/ה להתבקש לנקוט צעדים סבירים כדי לסייע להחזיר לחברה את הכרטיס ו/או לאיתור המשתמש לרעה. דע/י לך כי על פי חוק הגבלת האחריות מותנית במסירת הפרטים הנ"ל. כמו כן, אם לא תפעל/י כאמור לעיל הנך עלול/ה לשאת בפיצוי לחברה עד לסך 2,500 .₪ שר המשפטים רשאי לשנות סכום זה בצו, אשר יפורסם ברשומות.

ג. החזרת הכרטיס

כשהנך מודיע/ה על סיום ההסדר, או כשהחברה תודיע על ביטול הכרטיס, עליך להחזיר את הכרטיס לחברה או לשלוח את הכרטיס לICP- בכתובת רחוב מצדה ,9 בני ברק, 5120109 בדואר רשום כשהוא גזור בפס המגנטי ולהימנע מלהשתמש במספר המוטבע עליו. חברת מקס איט פיננסים בע"מ פועלת בכפוף חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019. את החוק במלואו ניתן לראות באתר האינטרנט של מקס איט פיננסים בע"מ.

פרטים ליצירת קשר ומסירת הודעות

בכל שאלה, באפשרותי לפנות ל-ICP בדרכים הבאות: במייל – [email protected] באתר – www.upaycard.co.il,
במענה טלפוני 03-6743344 בימים א עד ה 08:00 ועד 17:00 ובימי שישי וערבי חג עד השעה 13:00.

הזמינו עכשיו ב-WhatsApp