תנאי שימוש באתר UpayCard

כללי

 1. אתר האינטרנט "www.upaycard.co.il" (להלן – האתר) מופעל ע"י אי. סי. פי. פיננסיים בע"מ (להלן –החברה או יופייקארד).
 2. השירותים המוצעים לך באתר זה כמחזיק בכרטיס יופייקארד או כמי שמבקש להיות כזה ייקראו להלן וביחד "השירותים". השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש המפורטים להלן, ולכן מומלץ כי תעיין בהם היטב. במידה ואינך מסכים לאיזה מהתנאים עליך לחדול מיד מכל פעולה או שימוש באתר.
 3. יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, ואלו יהיו ניתנים לצפייה ועיון בכל עת באתר. יופייקארד תודיע על שינוי שכזה בהודעה שתופיע באתר.   
 4. תנאי השימוש אינם באים לגרוע מהסכם מחזיק הכרטיס או מסמכים אחרים עליהם חתמת או תחתום, אלא להוסיף בלבד. בהתאם לכך למונחים בתנאי השימוש תהיה אותה משמעות שיש להם בהסכם מחזיק הכרטיס, אלא אם נכתב במפורש אחרת. 
 5. ייתכן ולמנפיקת הכרטיס (חברת max ו/או מי מטעמה ו/או בשיתוף עמה) יהיו תנאי שימוש נוספים, אשר לא יהיה בהם כדי לגרוע אלא רק להוסיף על התנאים שבתנאי שימוש אלה.
 6. יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע בעתיד שירותים שונים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק שירותים מסוימים עבור סוגי כרטיסים מסוימים (כגון כרטיסים שנחסמו ו/או בוטלו מכל סיבה שהיא). בנוסף, יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלומים בגין שימוש בכרטיס אשראי, מתן שירות משלוח או על פי תנאים הנוגעים לכרטיס – הכל כפי שיפורט בהסכם מחזיק הכרטיס.
 7. פרסום שיופיע באתר מעת לעת, ככל שיופיע, אינו מהווה הצעה ו/או ייעוץ וייתכן ואינו מתחשב בנתונים המיוחדים שלך, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי.
 8. הכללים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מופנים לגברים ונשים כאחד.

התחייבויותיך בעת השימוש בשירותים

 1. הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):
  1. להתחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.
  2. לעשות שימוש באתר אם אינך לפחות בן 18.
  3. לעשות כל שימוש שאינו חוקי בשירותים ו/או במכשיר.
  4. לא לעשות שימוש בשירותים לצורך רכישה ו/או מכירה של אלכוהול ו/או סמים מסוכנים ו/או תרופות ו/או פורנוגרפיה ו/או לצורך ביצוע הימורים ו/או משחקים אסורים (לרבות קבלת כספי ההימורים ו/או המשחקים האסורים) ו/או כל תחום אחר שייאסר על ידי יופייקארד.
  5. למנוע, להפריע, או להגביל את השימוש באתר (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר), בין היתר על ידי הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר.
  6. להמנע מהפצת דואר זבל (spam) לשרתים באמצעותם מופעלים השירותים.
  7. לגרום לשינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור מתן השירותים.
  8. להציב את השירותים, או כל חלק מהם או כל חלק מהאתר, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame)  או כחלק מאתר אחר (mirror) או כחלק משירות אחר.
  9. לעשות שימוש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע בשירותים ו/או באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד בשירותים ו/או באתר.
  10. להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את השירותים ו/או את האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים המחוברים לשירותים ו/או האתר או של רשת המחשבים המחוברת אליהן.
  11. לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני של יופייקארד ו/או של כל גורם שהוא.

רישום לשירותים

 1. ייתכן וחלק מהשירותים מותנים ברישום קודם, שאז יחולו לגבי הרישום ההוראות המפורטות להלן.
 2. במהלך הרישום לאיזה מהשירותים ייתכן ותתבקש לבחור בסיסמה אישית אשר תזהה אותך בעת השימוש באילו מהשירותים. כמו כן, במקרים מסוימים, תתבקש לבחור בשאלות מזהות, ולספק את התשובה להן. פעולה זו מאפשרת ביצוע זיהוי טוב יותר של הלקוח ושימוש בטוח יותר בשירותים.
 3. אנא נקוט בכל האמצעים לשמירה על הסיסמה והתשובות לשאלות המזהות בסוד, ופעל בהתאם להנחיות יופייקארד כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות החלפת הסיסמה בסיסמה חדשה אקראית וקשה לניחוש ככל האפשר, בתדירות שתורה לך יופייקארד .יופייקארד לא תישא באחריות במידה ומסרת את הסיסמה לאחר או התרשלת בשמירה עליה.
 4. בעת הרישום לשירותים (ובפרט לשירות הצפייה בדפי המידע), הינך מאשר ליופייקארד לשמור מידע מסוים אודותיך. התנועות והפעולות המבוצעות באמצעות השירותים עשויות להרשם ולהיות מתועדות על ידי יופייקארד. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודותיך יהא כפוף למדיניות הפרטיות של יופייקארד המפורטת להלן.
 5. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך כפי שמתבקש באתר. כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר על ידיך במטרה לשמור על נכונותו ושלמותו.
 6. יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירותים, כולם או חלקם, בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש ליופייקארד את היסוד הסביר להניח כי כך קרה.

סעדים

 1. יופייקארד תהיה רשאית בכל עת וללא הודעה מוקדמת להשעות, להפסיק או לעכב את השימוש בכרטיס ו/או באתר, בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים: 
  1. אם קיים חשש שהפרת את הוראות תנאי שימוש אלה.
  2. אם היא סבורה שהשימוש שלך בכרטיס ו/או בשירותים מהווה סיכון כספי ו/או הונאה כלשהי ו/או אם קיים חשש סביר לכך.
  3. אם היא סבורה שפעולותיך עלולות לגרום להפסד כספי ו/או תשלום ו/או ליצור אחריות משפטית עבורך או עבורה ו/או מי מטעמה.

אחריות וסיכונים

 1. מערכות יופייקארד מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, ובשל כך הן חשופות לסיכונים האופייניים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות, פריצה, או התחזות לאתר יופייקארד או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. יופייקארד משקיעה מאמץ רב בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת עליך לדעת כי אין אפשרות לחסימה מוחלטת שלהם וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהם.
 2. מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם זה, יופייקארד תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מן האירועים/הגורמים האלה, ובתנאי שאותם גורמים אינם בשליטת יופייקארד, ויופייקארד עשתה מאמץ סביר למנעם:
  1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.
  2. תפקוד לקוי של כל תוכנה ו/או חומרה המצויות אצלך, לרבות כל תכנה ו/או חומרה שסופקה לך על-ידי צד שלישי.
  3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו שלא על פי הוראות ההסכם או תנאי השימוש.
 3. כדי להקטין את הסיכון עליך להקפיד על נהלי אבטחת המידע של יופייקארד. כמו-כן עליך להודיע מיד ל-יופייקארד על כל מקרה של חשש לשימוש לרעה בחשבונך ו/או בכרטיסך ו/או בשמך. במקרה של חשש לחשיפת סיסמה אישית יש לבצע החלפת סיסמה באופן יזום ומיידי באתר או בעזרת שירות הלקוחות. 

מדיניות פרטיות

 1. בכדי להשתמש בחלק מן השירותים בנוחות וביעילות, ייתכן ותידרש לספק ליופייקארד מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו עשויים לכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, תאריך הלידה, מגדרך, כתובת, מיקוד, מספר טלפון נייד ומספר מזהה. כן ייתכן ותתבקש את פרטי כרטיסי האשראי שלך (להלן – "המידע"). הפרטים שיסופקו על ידיך אפשר ויאומתו כנגד מידע אודותיך שיש כבר ברשות יופייקארד או שיהיה בידיה או שיימסר לידיה כדין. 
 2. יופייקארד רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך, ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה. 
 3. מדיניות הפרטיות של יופייקארד, כפי שתפורט בהמשך, יכול ותשתנה מעת לעת. בכל מקרה בו יופייקארד תשנה באופן מהותי מדיניות זו היא תודיע על כך באמצעות הודעה מתאימה באתר, או על ידי שליחת הודעת דואר אלקטרוני. מדיניות הפרטיות חלה גם על המידע האישי המזהה שנמסר על ידיך, כחלק מתהליך הרישום לשירותים, המידע האישי המועבר על ידיך בזמן השימוש בשירותים, וכן על מידע שנאסף אודותיך בזמן שאתה גולש באתר או עושה שימוש בשירותים.
 4. יופייקארד מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה או עשויה לתעד את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשותך ו/או כל מכשיר אחר, ובכלל זה כתובת ה-IP שלך, מקום הימצאך וכן את כל הדפים באתר בהם ביקרת. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו הינך מביע את הסכמתך כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי יופייקארד. 
 5. יופייקארד עשויה להשתמש במידע שנאסף אודותיך בין היתר למטרות הבאות, ובעצם השימוש באתר הנך מסכים ומאשר ליופייקארד לעשות שימוש במידע כאמור: (א) אבטחת מידע וניטור הונאות לרבות כדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בכרטיס; (ב) יצירת קשר עמך; (ג) ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה של יופייקארד.
 6. ככל שאינך מעוניין ש-יופייקארד תעשה שימוש כאמור במידע שנאסף אודותיך, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש בשירותים באתר.
 7. בנוסף, ובכפוף להסכמתך המפורשת, יופייקארד עשויה להשתמש במידע לצורך משלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אליך ו/או אל בית העסק לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר, בין היתר בהתבסס על מקום המצאך.  
 8. יופייקארד לא תמכור או תעביר את המידע אודותיך, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתך המפורשת לכך.
 9. יופייקארד תהא רשאית לחשוף את המידע לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים: חשיפת המידע או חלקו לגורמים הכרחית לשם אספקת השירותים ולצרכי אבטחת מידע (לרבות זיהוי שלך) וכן בכדי למנוע שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה בכרטיס; אם הדבר נדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים; במקרה בו יופייקארד תמצא כי פעולותיך מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; במקרים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים המנפיקים או סולקים את פעילות הכרטיס או משווקים אותו לרבות חברת max.
 10. בהסכמתך לתנאי השימוש הללו (וכל עוד לא תשנה את הגדרות הדפדפן שלך לצורך חסימתן) הינך מתיר ל-יופייקארד להשתיל במכשירך  Cookies (קובץ אשר מועבר למכשירך על ידי שרת אינטרנט, ומטרתו לאפשר ליופייקארד לזהות אותך במהירות וביעילות).

הודעות ועדכונים

 1. הודעות ועדכונים באשר לשירותים המוענקים באמצעות השירותים, לרבות דואר פרסומי, יכול ויישלחו אליך באמצעות מערכת הדואר האלקטרוני, או באמצעות דואר רגיל או באמצעות הודעות SMS או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר לכתובת אותה ציינת בטופס הרישום לשירותים, או שנמסרה לנו במסגרת מתן השירות הנוכחי, או במסגרת ההסכם עליו הינך חתום מול יופייקארד.

שירות לקוחות

 1. שירות הלקוחות של יופייקארד פעיל בימים א'-ה', בין השעות: 8:00-17:00 וביום ו' וערבי חג בין השעות 8:00-13:00. ניתן לפנות אל שירות הלקוחות בכל עת, לרבות במקרים של תקלות טכניות באתר, באמצעים המפורטים להלן: בטלפון 03-6743344, או באמצעות משלוח או הגעה אישית למשרדי יופייקארד בכתובת מצדה 9, בסר 3, בני ברק.

הפסקת השירות

 1. אם ברצונך לבטל את השימוש בשירותים, כולם או חלקם, הינך יכול לעשות זאת באתר או בפנייה לשירות הלקוחות בטלפון 03-6743344.
 2. יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את השירותים, כולם או חלקם, בהודעה מוקדמת של 14 יום, למעט במקרים חריגים בהם ההפסקה נובעת מהצורך להגן עליך ו/או על יופייקארד, שאז יופייקארד תהיה רשאית להפסיק את השירותים לאלתר.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יופייקארד שומרת לעצמה את הזכות לבטל, לצמיתות או לפרק זמן מוגבל, את הרשאתך לשימוש בשירותים, כולם או חלקם, לרבות עקב חשש לשימוש לרעה בשירותים על-ידיך או על-ידי צד שלישי.

סמכות שיפוט

 1. השימוש בשירות כפוף לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בתל אביב-יפו או בירושלים בלבד.
הזמינו עכשיו ב-WhatsApp